» పర్యావరణ జాగ్రత్తలు
» సంఘసేవలు
»అదనపు సామర్థ్యాలు
» వార్తా విశేషాలు
» ఎఫ్.ఎ.క్యు
» సైట్ మ్యాప్
» సంబంధిత లింకులు
» సంప్రదించండి
 
SRBHES- Revamping and Renovation works- Supply and fixing of Unplasticized poly vinyl chloride ( UPVC) fixed glazing windows above the crane beam level of Power House
e- 05/CE/Civil/Hydel/GS/C&I/APGENCO/2014-15
y>Tender Available Date & Time:05.08.2014, 4.00 P.M.

Bid Submission closing Date & time: 22.08.2014, 5.00 P.M

CHIEF ENGINEER/CIVIL/HYDELL/GS/C&I

 
SDSTPS - 2x800MW – Providing plantation in the vacant areas under Phase –III including maintenance of plantation for 6 months at SDSTPS - Nelatur village, Muthukur Mandal SPSR Nellore Dist A.P
SDSTPS-e-C-42 /2014/CE/Civil/Thermal/APGENCO,
y>Tender Available Date & Time:04.08.2014, 5.00 P.M.

Bid Submission closing Date & time: 21.08.2014, 5.00 P.M

CHIEF ENGINEER/CIVIL/THERMAL
(for and on behalf of APPDCL)

 
Nagarjuna Sagar Tail Pond Project – Laying CC Road from Aerocon Conference hall to Right side N.O.F Dam at NSTPD site near Satrasala Village of Guntur Dist., A.P
e- 84 /CE/Civil/Hydel/GS/C&I/APGENCO/2014-15
y>Nagarjuna Sagar Tail Pond Project – Laying CC Road from Aerocon Conference hall to Right side N.O.F Dam at NSTPD site near Satrasala Village of Guntur Dist., A.P
 
Sale of Fly Ash from Dr. Narla Tata Rao Thermal Power Station through e-Procurement platform
NIT No. e-02/CE/C/Hydel/GS/C&I/APGENCO / 2014-15
y>Schedule Closing Date &Time:  06-08-2014, 4.30 P.M.
Bid Submission closing Date & time:06-08-2014, 5.00 P.M.

 
Dr. NTTPS – Providing BT roads to newly constructed quarters of Sector-IV & Sector-I of B-Colony at Dr. NTTPS, Ibrahimpatnam
e - 81/CE/Civil/Thermal/APGENCO/2014-15, Dt01-07-2014
y>Schedule Available Date & Time:05.08.2014, 4.30 P.M.

Bid Submission closing Date & time: 05.08.2014, 5.00 P.M

CHIEF ENGINEER/CIVIL/THERMAL

 
Dr. NTTPS – EP & FF – Repairs to damaged RCC road panels in Road No. 3 at Dr. NTTPS, Ibrahimpatnam
e - 80/CE/Civil/Thermal/APGENCO/2014-15,Dt 02-07-2014
y>Schedule closing Date & Time:06.08.2014, 4.30 P.M.

Bid Submission closing Date & time: 06.08.2014, 5.00 P.M

CHIEF ENGINEER/CIVIL/THERMAL

 
SDSTPS–2X800MW- Construction of Concrete Median in existing B.T. Road with ornamental plants from plant main gate to service building at SDSTPS, Nelatur(V), Muthukur (M), Nellore Dist., A.P
Tender Notice No-SDSTPS-e-C-40 /2014/CE/Civil/Thermal/APGENCO, Dt.02.07.14
y>Schedule closing Date & Time:30.07.2014, 4.00 P.M.

Bid Submission closing Date & time: 30.07.2014, 5.00 P.M

CHIEF ENGINEER/CIVIL/THERMAL

(for and on behalf of APPDCL)

 
Dr. NTTPS – Ash Pond – Strengthening of bund by providing sand filter, graded filters, rock toe and gravel cover on down stream side of the earthen bund from rock toe to the berm at EL(+) 40M from Ch.0.00M to Ch. 2200M for Bund No. II at Dr. NTTPS, Ibrahimpatnam
Tender Notice No-e- 79/CE/Civil/Thermal Projects-I/APGENCO/ 2014-15,


Schedule Closing Date &Time : 25.07.2014 , 4.30 PM

Bid Submission closing Date & time : 25.07.2014 , 5.00 PM


CHIEF ENGINEER / CIVIL/ THERMAL

 
SDSTPS-e-C-39/2014/CE/Civil/TP-I/ APGENCO, Dt.04 .06.2014
Tender Notice No-SDSTPS-e-C-39/2014/CE/Civil/TP-I/ APGENCO, Dt.04 .06.2014
>. Dates Amended <

Schedule Closing Date &Time : 30.07.2014, 4.30 PM

Bid Submission closing Date & time : 30.07.2014, 5.00 PM


CHIEF ENGINEER / CIVIL/ THERMAL

 
  :: అభిప్రాయాలు :: ఎఫ్.ఎ.క్యు :: సైట్ మ్యాప్ :: ప్రైవసీ స్టేట్ మెంట్ :: కొత్త అంశాలు
© ఎపిజెన్ కొ - అన్ని హక్కులు రిజర్వు చేయబడినవి 2003 || ఎపిజెన్ కొ, కంప్యూటర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలోనిర్వహించబడుతుంది.